หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว
วัดพระธาตุจองปิง
เทศบาลตำบลนาแก้ว
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
ตำบลนาแก้วเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สำนักงานของเทศบาลตำบลนาแก้ว ตั้งอยู่ที่ 279 หมู่ 4 ตำบลนาแก้วอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง มีเนื้อที่ประมาณ 17 ไร่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเกาะคาประมาณ 13 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 111 ตารางกิโลเมตร
 
 
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลนาแก้ว มีลักษณะ เป็นที่ราบลุ่ม ทางทิศตะวันออกมีแม่น้ำวังไหลผ่านตลอดทั้ง 9 หมู่บ้าน ทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ป่าและป่าสงวน
 
  ประชากรทั้งสิ้นมีทั้งหมด จำนวน 9,597 คน จำแนกเป็น
  ชาย 4,728 คน คิดเป็นร้อยละ 49.27
  หญิง 4,869 คน คิดเป็นร้อยละ 50.73
  จำนวนครัวเรือน 3,019 ครัวเรือน
  ความหนาแน่นประชากร 86.45 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา และ  
      ตตำบลแม่กั๊วะ อำเภอสบปราบ    
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา และ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม    
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-362-150 ต่อ 100