หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว
วัดพระธาตุจองปิง
เทศบาลตำบลนาแก้ว
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
  สำนักปลัด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดเป็นหน้าที่ ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล มีการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้
  งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  งานการขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง ทะเบียนประวัติ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร งานบุคคล
  งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลังและงานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
  งานการขอรับบำเหน็จ บำนาญ และเงินทดแทน
  งานเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่างๆ ของพนักงานเทศบาล
  งานเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
  งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
  งานธุรการมีหน้าที่เกี่ยวกับ
  งานธุรการ และงานสารบรรณต่างๆ
  งานจัดการและดำเนินการเลือกตั้ง
  งานเลขานุการ งานประชุมสภาเทศบาล และการประชุมอื่นๆ พร้อมบันทึกรายงานการประชุม
  งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานอื่นๆที่ขอความร่วมมือ
  งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารที่สำคัญของทางราชการ
  งานรับเรื่องร้องเรียน และร้องทุกข์
  งานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
  งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน เพื่อเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย
  งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและแผนงานหรือโครงการอื่นๆ
  งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเทศบัญญัติอื่นๆ และการขออนุมัติดำเนิน การตามเทศบัญญัติ
  งานกิจการสภาเทศบาล
  งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลการปฏิบัติราชการ
  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  งานด้านกฎหมายและเกี่ยวกับการพิจารณาและวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย
  งานพิจารณาตรวจสอบร่างเทศบัญญัติ และการขออนุมัติดำเนินการตามเทศบัญญัติก่อน การบังคับใช้บังคับใช้
  งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำละเมิดเทศบัญญัติ
  งานสอบสวน ตรวจสอบ พิจารณา และดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
  งานนิติกรรมสัญญา รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
  งานเกี่ยวกับการจัดทำคำสั่งต่างๆ
  งานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-362-150 ต่อ 100