หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว
วัดพระธาตุจองปิง
เทศบาลตำบลนาแก้ว
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
  งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  งานตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่า ด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕
  งานจัดเตรียมการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๓๕
  งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
  งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
  งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการตามระเบียบเกี่ยว กับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณอื่นๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย
  งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
  งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
  งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานเกี่ยวกับการกู้ภัยต่างๆ
  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานด้านการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ
  งานบริหารวิชาการ งานนิเทศการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานลูกเสือและยุวกาชาด
  งานด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานเครือข่ายทาง ด้านการศึกษา งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการศาสนา ประเพณีศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมเด็กและเยาวชน การกีฬาและนันทนาการ
  งานประสานโรงเรียนในพื้นที่
  งานการศึกษาปฐมวัย งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  งานศึกษานิเทศก์
  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ
  งานเผยแพร่ฝึกอบรม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การจัดฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน
  งานส่งเสริมสุขภาพ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในชุมชนทุกกลุ่มอายุ การวางแผนครอบครัว งาน อนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน และงานสาธารณสุขมูลฐาน การฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) การพัฒนาการให้ความรู้พื้นฐานแก่อาสาสมัครรูปแบบต่าง ๆ การจัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน
  งานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกัน และควบคุมโรค การเฝ้าระวัง ตามมาตราป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดต่อ หรือเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีวิธีการตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาทางควบคุมสถานการณ์ไม่ให้โรคแพร่ ระบาด เช่น โรคไข้เลือดออก หรือโรคอื่นๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-362-150 ต่อ 100