หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว
วัดพระธาตุจองปิง
เทศบาลตำบลนาแก้ว
1
2
3
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ตามประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19  3 เม.ย. 2563 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รูปแบบการประชุมเลือกตั้งสามชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเลือกตั้ง  24 ก.พ. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว เรื่องปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)  3 ก.พ. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลต.นาแก้ว เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาแก้ว  28 ม.ค. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   สาระสำคัญสัญญา ในสัญญากล้อง CCTV ของเทศบาลตำบลนาแก้ว จำนวน 3 จุด  4 ธ.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  17 ต.ค. 2562 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ พรบ.ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   16 ต.ค. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   หนังสือ การสำรวจข้อมูลภาคสนาม ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  11 ต.ค. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562  9 ต.ค. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีฯ  16 ก.ย. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย  9 ก.ย. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ สินค้า OTOP ตำบลนาแก้ว  25 ก.ค. 2562 97
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-362-150 ต่อ 100