หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว
วัดพระธาตุจองปิง
เทศบาลตำบลนาแก้ว
1
2
3
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   17 ต.ค. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ พรบ.ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562    16 ต.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   หนังสือ การสำรวจข้อมูลภาคสนาม ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   11 ต.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562   9 ต.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีฯ   16 ก.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย   9 ก.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ สินค้า OTOP ตำบลนาแก้ว   25 ก.ค. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญ มาใช้บริการที่อ่านหนังสือสำหรับชุมชน   23 ก.ค. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรม เชิญร่วมบริจาคหนังสือ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่าน   23 ก.ค. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   การสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล   23 ก.ค. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี   9 ก.ค. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนาแก้ว   28 มิ.ย. 2562 59
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-362-150 ต่อ 100