หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว
วัดพระธาตุจองปิง
เทศบาลตำบลนาแก้ว
1
2
3
 
 
 

การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลคะแนน OIT การประเมิน ITA ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2563 และข้อเสนอแนะ [ 30 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)  
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-362-150 ต่อ 100