หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว
วัดพระธาตุจองปิง
เทศบาลตำบลนาแก้ว
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
สภาพสังคมของตำบลนาแก้ว มีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อ แผ่ อยู่อย่างเรียบง่ายตามแบบสังคมของชาวชนบท มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
 
 
  สถานศึกษาในเขตพื้นที่
  โรงเรียนบ้านสองแควใต้
  โรงเรียนบ้านสบต๋ำ
  โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ
  โรงเรียนบ้านจอมปิง
  โรงเรียนบ้านป่าแข
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  เทศบาลมีการเรียนรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 7 ศูนย์ ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จำนวน 14 คน จำนวนเด็กเล็ก 130 คน อยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักปลัดฯ งานการศึกษา
 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 99.99 ศาสนาอื่นๆ ประมาณร้อยละ 0.1 มีวัด จำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย
วัดสองแควเหนือ ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลนาแก้ว
วัดสองแควใต้ ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลนาแก้ว
วัดสบต๋ำ ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตำบลนาแก้ว
วัดนาแก้วตะวันตก ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านจอมปิง
วัดจอมปิง ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านจอมปิง
วัดนากิ๋มเหนือ ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านจอมปิง
วัดทุ่งกู่ศาลา ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านจอมปิง
วัดศรีดอนมูน ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 บ้านศรีดอนมูน
วัดป่าแข ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 วัดป่าแข
วัดพระธาตุจอมปิง ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 วัดพระธาตุจอมปิง
วัดสองแควสันติสุข ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 วัดสองแควสันติสุข
 
 
 
ป้อมยามตำบลนาแก้ว จำนวน 1 แห่ง
สมาชิก อปพร. จำนวน 77 คน
รถ อปพร. จำนวน 1 คัน
เรือ จำนวน 3 ลำ
ชูชีพ จำนวน 15 ตัว
รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน
 
  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 2 แห่ง ได้แก่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองแควใต้ ตั้งอยู่ หมู่ 2 บ้านสองแควใต้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจอมปิง ตั้งอยู่ หมู่ 5 บ้านจอมปิง
 
 
วิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมถึง ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โดยทั่วไปเป็นแบบ ล้านนา เช่น การแต่งกาย ภาษาท้องถิ่น ประเพณี ประชาชนส่วนใหญ่มีนิสัยชอบทำบุญ ประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา ได้แก่
ประเพณีสรงน้ำวัดพระธาตุสองแควเหนือ (วันที่ 12 เมษายน ของทุกปี) ณ วัดสองแควเหนือ
ประเพณีลอยกระทง (ประเพณียี่เป็ง เดือนพฤศจิกายนของทุกปี) ณ สนามกีฬา บ้านสองแควใต้
ประเพณี 5 เป็ง ( เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี) ณ บ้านสบต๋ำ
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยเงิน ณ บ้านสบต่ำ
ประเพณีแห่ไม้ค้ำสรี (วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี) ณ วัดนาแก้วตะวันตก
ประเพณีก่อเจดีย์ทรายและมวยทะเล (วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี) ณ วัดจอมปิงลุ่ม
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดทุ่งกู่ศาลา ( มิถุนายน ของทุกปี) ณ วัดทุ่งกู่ศาลา
ประเพณีสืบชะตาเจ้าพ่อม้าขาว (วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี) ณ บ้านศรีดอนมูน
ประเพณีแห่ไม้ค้ำสรี (วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี) ณ บ้านศรีดอนมูน
ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ณ เทศบาลตำบลนาแก้ว
ประเพณีแปดเป็ง (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) ณ วัดพระธาตุจอมปิง
ประเพณีตานก๋วยสลากฯ ณ วัดสองแควสันติสุข
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-362-150 ต่อ 100