หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว
วัดพระธาตุจองปิง
เทศบาลตำบลนาแก้ว
1
2
3
 
 
 
 
 
 


นายรุ้ง ธนันไชย
ปลัดเทศบาลตำบลนาแก้ว
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
 


นางสาวภัทราพร ศรีวิชัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นายวิษณุพงษ์ ใจธิ
นิติกร


นางสาวปิยะเนตร เกษณา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวภัทรสุดา ท้าวราช
นักทรัพยากรบุคคล


นางพรลภัส แก้ววันดี
เจ้าพนักงานทะเบียน


นางสุรดาภัทร ไชยชุมพล
นักพัฒนาชุมชน


พ.จ.อ.นเรศ คำวงค์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-362-150 ต่อ 100