หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว
วัดพระธาตุจองปิง
เทศบาลตำบลนาแก้ว
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
         
             
        การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน  
        การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
        ไฟฟ้าสาธารณะ  
        การผังเมือง  
 
 
         
             
        การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ ฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกัน  
        รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
 
         
             
        การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  
        การศึกษา  
        การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
        การป้องกัน การรักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  
        การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  
 
 
         
             
        การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน  
        การส่งเสริมตลาด และการใช้สินค้าท้องถิ่น  
        การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 
 
         
             
        การพัฒนาบุคลากร  
        การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-362-150 ต่อ 100