หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว
วัดพระธาตุจองปิง
เทศบาลตำบลนาแก้ว
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจุบันครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลนาแก้วใช้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และมีการขยายการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 2 ข้างถนน ตรอก ซอย เกือบทุกสาย
 
 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาแก้ว ใช้บริการโทรศัพท์จากบริษัท TT & T
 
 
ในปัจจุบันระบบการประปาภายในเขตเทศบาลตำบลนาแก้วมีครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
 
 
การประกอบการอุตสาหกรรมในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น ร้านขายของชำ ร้านตัดผม ร้านซ่อมรถต่างๆ
 
 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาแก้ว มีการประกอบการปศุสัตว์ โดยมีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 92.66 ของเกษตรกรที่ทำการเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด รองลงมา คือ โค กระบือ และสุกร ตามลำดับ ซึ่งมีพื้นที่ในการทำการปศุสัตว์ทั้งหมด 111 ไร่ และมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 341 ครัวเรือนที่ทำการปศุสัตว์
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-362-150 ต่อ 100