หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว
วัดพระธาตุจองปิง
เทศบาลตำบลนาแก้ว
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  พัฒนาตำบลให้เป็นชุมชนน่าอยู่ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน สิ่งแวดล้อมดี ประชาชนมีความ เอื้ออาทรและสมานฉันท์ ชุมชนเข้มแข็ง มีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ สามารถพึ่งตนเองได้ ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม
  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลทั้งในองค์กรและชุมชนโดยคำนึงถึง ประโยชน์สุขของประชาชน
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่ดีงาม ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ของท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
  ส่งเสริมและสนับสนุนการการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-362-150 ต่อ 100